Logo Muzeum
Agrolotnictwo NATO 1949-2009 Projekt ekspozycji w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 100-lecie Lotnictwa w Małopolsce Projekt renowacji samolotu WSK PZL AN-2 5705

Aktualności

Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy

22 października 2015

Kraków, dnia 22 października 2015 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATA DO PRACY

 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39 ogłasza nabór do pracy w Dziale Administracji na stanowisko – Pracownik gospodarczy.

Osoba ubiegająca się o stanowisko powinna spełniać następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne (formalne):

1. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.
2. Oświadczenie o niekaralności.
3. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe ( będące przedmiotem oceny):

Odporność na stres.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

III. Dodatkowe umiejętności:

1. Obsługa mechanicznych i elektromechanicznych urządzeń czyszczących.
2. Znajomość środków chemii gospodarczej.

IV. Warunki pracy:

1. Wymiar czasu pracy : pełny etat.
2. Miejsce pracy: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków.
3. Zatrudnienie – umowa na czas określony.

V. Praca na powyższym stanowisku obejmuje w szczególności realizację następujących zadań:

1.Codzienne utrzymanie czystości w  Muzeum Lotnictwa Polskiego w szczególności:
a. zamiatanie, odkurzanie, ścieranie korytarzy, holu, schodów i klatek schodowych z poręczami oraz kabiny  dźwigowej.
b. mycie umywalek, sedesów, rur, baterii, glazury parapetów okiennych z użyciem środków dezynfekujących.
c. uzupełnianie środków sanitarnych (mydło, papier, ręczniki toaletowe)
d. opróżnianie koszy na śmieci.

2. W miarę potrzeb sprzątanie:
a. pokoi biurowych (zamiatanie, odkurzanie, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętu, parapetów półek, stolików, biurek, krzeseł, zmywanie parkietu, żaluzji.
b. sali konferencyjnej i zaplecza cateringowego.
c. Biblioteki Naukowej i Archiwum .
d. Podlewanie i mycie kwiatów doniczkowych.
e. Mycie powierzchni szklanych i luster.

3. Odpowiednie zabezpieczenie produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości.

4. Zgłaszanie przełożonemu wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.

5. Umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektromechanicznym zgodnie z instrukcja użytkowania.

6. Używanie odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

7. Kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości oraz sprzętu.

8. Dbałość o powierzony sprzęt i rośliny.

9. Wykonywanie innych czynności poleconych przez bezpośredniego przełożonego wynikających z organizacji pracy.

VI. Kandydaci na stanowiska zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV) wraz z podpisanym oświadczeniem kandydata: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2012 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu w czasie rozmowy kwalifikacyjnej).
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie.

Uwaga: Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

Dokumenty w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko – Pracownik gospodarczy” oraz podanym imieniem i nazwiskiem należy złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum lub przesłać pocztą w terminie do 30 października 2015 roku.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefonicznie na wskazany adres e-mailowy, numer telefonu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej MLP przy Al. Jana Pawła II 39. w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Podpis i pieczęć Dyrektora MLPWojewództwo Małopolskie
Mecenas Muzeum
Kraków Airport Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - sponsor restauracji samolotu Caudron  CR.714 Cyclone
Patroni Medialni
Skrzydlata Polska
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© Muzeum Lotwnictwa Polskiego w Krakowie   |   Polityka prywatnosci i obsługi "ciasteczek"
Rozmiar fontu
Kontrast