O projekcie

Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 9 mln zł. na realizację projektu „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.”. Łączna wartość projektu to ponad 13 mln zł.

Przedmiotem inwestycji są prace rewaloryzacyjne, budowlane i konserwacyjne, których celem jest nadanie funkcji muzealnych, ekspozycyjnych i kulturowych obiektom powojskowym (Hangar Główny, Garaż nr 1 i nr 2, Kancelaria, Spadochroniarnia), wchodzącym w skład MLP, prowadzonego w zabytkowej przestrzeni dawnego lotniska Rakowice – Czyżyny, stanowiącego historyczny krajobraz inżynieryjny i związany z techniką wojskową.

Zaplanowano też zakupy wyposażenia multimedialnego i muzealnego, niezbędne do wprowadzenia działalności kulturowej. Projekt pozwoli twórczo wykorzystać dziedzictwo historycznej zabudowy lotniska Rakowice-Czyżyny dla potrzeb rozwoju innowacyjnej oferty kulturalnej. Cały projekt, ze względu na swoją kompleksowość i unikalność w skali kraju wpisuje się w nurt tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, międzynarodowym, mających genezę w atrakcyjnie wykorzystanej, zabytkowej przestrzeni. Koncepcja Lotniczego Parku Kulturowego, której elementem jest projekt stanowi jedną z niewielu na świecie inwestycję, łączącą zagadnienia ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego w aspekcie historii techniki i krajobrazu lotniczego.
Inwestycja wpłynie na zwiększenie uczestnictwa wielu grup społecznych w kulturze (dzieci, młodzież szkolna, seniorzy, osoby niepełnosprawne, turyści polscy i zagraniczni), przyniesie poprawę dostępności do zasobów kultury -zgodnie z analizą popytu nastąpi istotny wzrost odwiedzin MLP. Opracowany bardzo ciekawy, innowacyjny program kulturowo – edukacyjny w ramach nowej wystawy głównej „Skrzydła i Ludzie XX wieku”, który będzie jednym z instrumentów warunkujących efektywne wykorzystanie zmodernizowanej infrastruktury.

Projekt wpłynie na podnoszenie standardów w zakresie edukacji poprzez turyzm (przechodzenie od turystyki kulturowej do turystyki kulturalnej); synergicznie – poprawi jakość życia mieszkańców miasta (wprowadzanie ładu przestrzennego, rozwój miejsc zatrudnienia). Projekt, ze względu na unikatowy charakter zabudowy Lotniska, które stanowi część Lotniczego Parku Kulturowego, będącego elementem produktu turystycznego, będzie mieć wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej w skali lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej.
Projekt jest bezpośrednio powiązany z regionalnymi produktami turystyki kulturowej, np.: Małopolskie Szlaki Techniki, Krakowski Szlak Techniki, Szlak Historii Lotnictwa w Małopolsce, Szlak Fortyfikacji Nowożytnej i Najnowszej.
Lotnisko Rakowice-Czyżyny to jedno z najstarszych lotnisk wojskowych na świecie i najstarsze w Polsce (utworzone w 1912 r.). W celu stworzenia trwałej formy ochrony dla tego trenu i obecnych na nim zabytków architektonicznych MLP w 1992 roku opracowało projekt utworzenia Lotniczego Parku Kulturowego. Hangar główny samolotowy, będący jednym z przedmiotów inwestycji jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków Województwa Krakowskiego pod nr A-817 (Decyzja z dn. 10.08.1989).Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Zachodnia część zespołu dawnego Lotniska Rakowice-Czyżyny w Krakowie została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych miasta Krakowa pod nr A-1106 (Decyzja z dnia 20.09.2006 ).

Beneficjent: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al Jana Pawła II 39, 30-864 Kraków

W trosce o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu poniżej udostępnimy adres do mechanizmu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.
Narzędzie informatyczne umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego za pośrednictwem adresu e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (formularz dostępny pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/).

Tytuł Projektu: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Wartość projektu: 13 563 760,18 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej: 9 371 344,10 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.