O projekcie

Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości ok. 9 mln zł. na realizację projektu „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.”. Łączna wartość projektu to ponad 19 mln zł.

Przedmiotem inwestycji są prace rewaloryzacyjne, budowlane i konserwacyjne, których celem jest nadanie funkcji muzealnych, ekspozycyjnych i kulturowych obiektom powojskowym (Hangar Główny, Garaż nr 1 i nr 2, Kancelaria, Spadochroniarnia), wchodzącym w skład MLP, prowadzonego w zabytkowej przestrzeni dawnego lotniska Rakowice – Czyżyny, stanowiącego historyczny krajobraz inżynieryjny i związany z techniką wojskową.

Realizowany od 2017 r. projekt wykazuje zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020; Obszar 2 Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego; Kierunki polityki rozwoju:
  • 2.1 Ochrona małopolskiej przestrzeni kulturowej; Działanie 2.1.2 Poprawa stanu i sposobu użytkowania zabytków oraz przeciwdziałanie procesowi ich degradacji; Działanie 2.1.7 Zachowanie i rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego, w tym przywrócenie rzeczywistej wartości zniszczonym obiektom oraz ponowne określenie dla poszczególnych obiektów ich wartości zabytkowych, wskazanych do bezwzględnego zachowania,

  • 2.2 Zrównoważony rozwój infrastruktury oraz komercjalizacja usług czasu wolnego; 2.2.1 Turystyka miejska i kulturowa; 2.2.3 Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna,

  • 2.4 Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego; 2.4.1 Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu podnoszenie społecznej świadomości i wrażliwości w zakresie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego (zabytków oraz obiektów kultury współczesnej), a także podejmowanie działań na rzecz poprawy poziomu estetycznego otoczenia i ładu przestrzennego; Działanie 2.4.4 Zwiększanie poziomu społecznego uczestnictwa w kulturze oraz aktywnych formach spędzania czasu wolnego poprzez promocję i informację o ofercie kulturalnej oraz zapewnianie jej dostępności i różnorodności.
Projekt wykazuje zgodność także z Programem Strategicznym Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego; Priorytet 1. Wzmocnienie źródeł tożsamości poprzez ochronę zasobów dziedzictwa, jego rewaloryzację, kształtowanie krajobrazu kulturowego, rewitalizację przestrzeni oraz odczytywanie i interpretację znaczeń kulturowych; Działanie 1.2 Dla dziedzictwa. Opis i interpretacja dziedzictwa oraz podnoszenie kompetencji kulturowych.

Projekt ujęty jest w dokumentach strategicznych Województwa Małopolskiego tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Małopolskim Planie Inwestycyjnym na lata 2015-2023

Dzięki przedsięwzięciu pn. „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie” nastąpiła kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego o europejskim znaczeniu, poprawa stanu technicznego obiektów oraz nowoczesne przystosowanie ich do pełnienia funkcji kulturalnych w połączeniu z funkcją krajobrazową otoczenia, co stanowi wyjątkową w skali europejskiej promocję zasobów kulturowych nie tylko Muzeum Lotnictwa Polskiego, ale również Małopolski.

Projekt stanowi spójną koncepcję budowy infrastruktury kulturalnej, która połączy funkcję „obiektu-bramy” dla Lotniczego Parku Kulturowego, kompozycji krajobrazowej stworzonej w celu ochrony i prezentacji dziedzictwa kulturowego, jak również funkcje nowoczesnej placówki muzealnej z ciekawym programem kulturowym i edukacyjnym, dostosowanym do oczekiwań grup docelowych. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie stanowi unikatowy w skali kraju przykład połączenia miejsca, krajobrazu, budowli i zbiorów, których łączność definiuje misje i cel instytucji. Projekt, jako jedyny w Polsce i jeden z niewielu w Europie, doprowadzi do odbudowy klimatu lotniska z okresu dwudziestolecia międzywojennego, uzyskania unikatowej wartości i efektu zgodności ekspozycji na różnych poziomach w różnych skalach wielkości – od skali oryginalnych eksponatów z tego okresu, przez skalę budowli – po skalę krajobrazową.

W ramach projektu wyremontowano i zmodernizowano następujące budynki:

Budynek Kancelarii
Budynek Spadochroniarni
Hangar Główny
Budynek Garaż nr 1
Budynek Garaż nr 2
W ramach projektu powstawały nowe wystawy stałe w wyremontowanych budynkach
Beneficjent: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al Jana Pawła II 39, 30-864 Kraków

W trosce o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu poniżej udostępnimy adres do mechanizmu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.
Narzędzie informatyczne umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego za pośrednictwem adresu e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (formularz dostępny pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/).

Tytuł Projektu: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Wartość projektu: 19 262 753 PLN

Wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego: 4 744 619 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej: 9 371 344 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.